Euboia 1991

Cílem společné červencové expedice athénského klubu Speleo a naší ZO bylo krasové území východní části pohoří Dyrfi ostrova Euboia ležícího východně Athén. Zájem se soustředil jednak na vrcholové partie masívu Skoteini (1362 m n. m.), jednak na prostor Melacina Vrysi-Fterolakka-ponor Manikia.

Ostrov Euboea (mapa)Krasovějícími horninami jsou zde jurské tmavošedé, nejčastěji laminované vápence s deskovitou a lavicovitou vrstevnatostí a odlučností. Na jejich zkrasovělém povrchu jsou místy vyvinuty ložiska bauxitů v čočkách až 5 m mocných. Křídová mořská transgrese překryla erodované jurské vápence i ložiska bauxitů a usadila světlešedé lavicovité až masivní, silně krasovějící vápence místy s hojnou měkkýší faunou. Křídové vápence tvoří hlavní část masívu Skoteini. Celá oblast byla složitě alpinotypně zvrásněna, což se odráží např. v komplikovaném zavrásnění šupin paleogenních flyšových hornin v prostoru mezi ponorem Papaspilia a vsí Metochi. Na jihozápadě zájmová oblast hraničí s nekrasovým paleozoickým podložím, tvořeným arkózami, drobami, slepenci, tělesy ultrabazik a epimetamorfity.

Povrchová a především podzemní hydrografická situace je dosti nepřehledná a nepoznaná. Manikijský potok je jediným permanentním tokem přitékajícím od JZ z nekrasového území a posléze se nořící pod mohutnou závěrovou stěnu slepého údolí cca 700 m n. m. Zde vytváří rozlehlý, nepříliš poznaný a dokumentovaný jeskynní systém, který je dle místních jeskyňářů patrně hydrograficky propojen s vyvěračkou mezi vesnicemi Ag. Vlassios a Vrysi (Colethra Loka) ležící ve vzdálenosti přes 6 km východně v nadmořské výšce 55 m. Při pohledu na geologickou mapu však nelze vyloučit ani strukturně predisponované propojení s vyvěračkou u vsi Metochi vzdálenou méně než 5 km k SSZ asi 470 m n. m., či s jinými vývěry.

Všechny zbývající ponory v prostoru Manikia-Metochi jsou periodické, v létě bezvodé. K nejvýznamnějším patří Papaspilia (Popova jeskyně) 1 km JZ od pramene Vromo nera 4 km JV od vsi Metochi 740 m n. m. Systém je zatím odhadován na délku 600 m a hloubku 245 m. Asi 4 km k SV odtud leží další významný ponor Tou-Pupa-o-Lakkos, jehož délka je odhadována na 1500 - 1800 m a hloubka přes 230 m, dle jiných údajů přes 300 m. Jiným ponorem, dosud známým do hloubky 50 m, je Katavothra stin Lakka tou Tsekoura nacházející se necelý 1 km Z od pramene Vromo nera, 790 m n. m., při kontaktu s paleogenními flyšovými pískovci a jílovci. Nejvýznamnější vývěrovou jeskyní je zřejmě Kolethra Metochiou v nadmořské výšce 470 m, asi 1,5 km JV od vsi Metochi. Jeskyně má několik set metrů délky a na jejím potápěčském průzkumu se v r. 1989 podíleli i členové ZO 6-09 Labyrint (viz sborník Speleofórum '90). Nás zde 9. července čekalo překvapení v podobě nejen vyschlého koryta, ale i zcela suché a pískem i štěrkem zavalené samotné jeskyně. Nicméně pestré valounové složení štěrků by po pečlivějším rozboru mohlo poskytnout informace o zdrojové oblasti s vyvěračkou propojené. Při zběžném posouzení je nápadný vysoký obsah valounů flyšových pískovců.

Většina významných jeskyní oblasti je nezmapována, nebo zmapována jen zčásti. Cílem první expedice však bylo především poznání celkových poměrů, geologické situace a ověření několika lokalit, zejména propastí, vytypovaných místními pastevci, eventuálně objevených athénskými jeskyňáři v minulé sezóně. Dalším důležitým cílem byla lokalizace krasových objektů do map. Zčásti naším přičiněním, zčásti vinou panenskosti terénu se však během 9 dnů pobytu daří objevit, vystrojit, zmapovat i fotograficky dokumentovat přes 700 m místy velmi rozlehlých, zajímavých a hezky zdobených jeskyní, převážně propasťovitého rázu:

Propast typu light hole, masív Skoteini
Propast typu light hole, Skoteini
Krasový terén masivu Skoteini
Krasový terén masivu Skoteini
Slaňování v jeskyni Aleka
Slaňování v jeskyni Aleka

Oblast Skoteini

Propast pod Skoteini - plánDo vrcholové části Skoteini vkládal Iakovos velkou naději. Nejnadějnější propast, kterou objevili s Iannisem minulou sezónu, však skončila v 79 m hloubce závalem a vchody dalších šachet v nadmořských výškách 1200 až 1300 m byly pouze zaregistrovány pro příští sezóny.

Oblast Fterolakka-Melaeina Vrysi-Manikia Ponor-Mavrovouni

Toto malebné krasové plató, poseté nesčetnými závrty a depresemi, rozkládající se 800 až 900 m n. m., přineslo v průběhu několika dnů zajímavé objevy. Troupa tou Roupi, Aleka a Inamila, jakož i propast pod Skoteini jsou nové objevy, jejichž stručná charakteristika následuje:

Propast pod Skoteini (B2)

Ústí rozměrů 3,5 x 2 m se nachází 400 m VJV od vrcholu Skoteini přibližně uprostřed mezi hřbetem a dnem deprese v nadmořské výšce 129O m (v pravém svahu). Propast je tvořena dvěma stupni 37 a 30 m hlubokými (tato část byla známa již z minulé sezóny). Při mapování 6. července byl na kruhovém dně 4 m vysoký zbytkový kužel firnu obklopený prstencem vody s hlínou a mrtvými havrany. Ze dna vybíhá k ZSZ až SZ krátká chodbička (viz řez a půdorys) ukončená komínem a navazující šachtou s balvanitou sutí na dně. Celá propast je budována v šedých, laminovaných, deskovitých až lavicovitých vápencích mírně monoklinálně upadajících k ZSZ až SZ. Geneticky jde zjevně o propast vzniklou především korozívním působením agresivních tavných vod. Množství zachovaného firnu je zřejmě závislé na příznivých teplotních a srážkových poměrech a mění se.

Průběh akcí:
1.9.1990 Iakovos Karakostanoglou a Yannis Kassimatis objev, vystrojení a průzkum prvního a zčásti druhého stupně. 5.7.1991 Ota Šimíček a Ladislav Jarolím vystrojení svrchní části. 6.7. O. Š. a L. J. vystrojení spodní části, Iakovos Karakostanoglou, Petr Zajíček a Jiří Otava průzkum, mapování, fotodokumentace, lokalizace vchodu. 10.7. J. O. odstrojení, I. Kar. a Martin Dočekal zabezpečení na povrchu, celá skupina retransport do tábora.

Aleka (Troupa ston tsipo tis Lakkos tou Tsanti) (B5)

Vchod leží v depresi 50 m SV od cesty asi 65O m VJV od Melaeina Vrysi v nadmořské výšce 87O m. Nepatrný vchod při patě stěny byl objeven díky zřetelnému průvanu. V následujících dnech bylo postupně objeveno, vystrojeno a zmapováno přes deset vertikálních stupňů tohoto zajímavého stupňovitého meandrovitého ponoru. Nejnižší dosažené místo je 116 m pod vchodem, délka dosud zmapovaného základního polygonu činí 290 m. Osou celého systému je zřejmě mohutný, řícený studňovitý dóm ve střední části, kde zdaleka nebyly mezi nepřehlednými obřími bloky vyčerpány všechny možnosti prolongace. Jeskyně je z větší části budována v subhorizontálních, lavicovitých, laminovaných šedých vápencích, poblíž křížení meandrů však vystupují ve stěně intenzívně provrásněné vápence. K zajímavostem rovněž patří dokonale opracované bauxitové valouny v subangulárních štěrcích na nejnižším dosaženém místě systému.

Aleka - plán Aleka - řez

Průběh akcí:
5.7. objev ústí O. Šimíček, průzkum vstupních partií a prvních stupňů P. Zajíček za podpory celé skupiny. 7.7. O. Š., L. J. a P. Z. vystrojení vertikálních stupňů do cca -80 m, doprovod Ioanna Efstathiou a Dimitris Kombiliris. 8.7. vystrojování nižších částí a vzestupného stupně (+9 m). Doprovod Heda Šimíčková a Zuzana Otavová. Mapování a průzkum do -8O m J. O. 10.7. Vystrojení dalších šachet P. Z., O. Š. a L. J. 11.7. O. Š. a L. J. průzkum a dostrojení posledních stupňů. Yannis Kassimatis, Luboš Uher a Petr Zajíček fotodokumentace, přerušena pádem batohu se dvěma foťáky a blesky (cca 15 000 Kčs) do propasti a do jezera k tomu. Iakovos Karakostanoglou a Jiří Otava, průzkum a mapování - východní meandr a spodní partie až na dno. Celá skupina odstrojení a retransport.

Troupa tou Roubi (B3)

Ke vchodu nás přivedl bača Giorgos Bibikos. Nachází se 600 m Z od vrcholu označeného v mapě jako Fterolakka v bezprostřední blízkosti bauxitového lomu na hraně svahu klesajícího do údolí s ponorem Papaspilia. Ústí rozměrů 3,5 x 2 m leží 880 m n. m. Jde o téměř dokonalou, leč fádní vertikálu 70 m hlubokou s několika paralelními komíny propojenými okny. Suché, šikmé, kamenité dno klesá do hloubky 13 m.

Průběh akcí:
1.1. Dimitris Kombiliris, Martin Dočekal a Jiří Otava dovedeni bačou Giorgem a synem k ústí. 8.7. D. K., Ioanna Efstathiou a Yannis Kassimatis průzkum a vystrojení, Luboš Uher a Petr Tajovský doprovod. 9.1. Y. Kass. služba na povrchu, Iakovos Karakostanoglou, Petr Zajíček a Jiří Otava mapování, fotodokumentace, průzkum, I. K. odstrojení, retransport na povrch, transport do tábora celá skupina.

Jeskyně Inamila, vstupní chodba
Jeskyně Inamila, vstupní chodba
Jeskyně Inamila, vyschlé jezírko
Jeskyně Inamila, vyschlé jezírko

Inamila (B16)

Inamila - plán Jeskyně má portálový vchod 3 x 5 m v nadmořské výšce asi 750 m. Patrně jde o paleoponor Manikijského potoka, který se v současnosti propadá o několik desítek metrů níže v bezprostřední blízkosti. Jeskyně začíná vysokou, meandrující, klesající chodbou s drobně kamenitým dnem a sintrovými a nickamínkovými náteky. Chodba nás dovede do obrovského říceného dómu, který má v nejnižší části stopy po vyschlém jezírku a hezkou krápníkovou výzdobu, místy vícebarevnou. Západní, horní část dómu končí neprobádanou puklinovou propastí, z níž vyletovali netopýři, a jejíž ústí je přibližně v nadmořské výšce vchodu. Dosud poznaná část délkou polygonu přesahuje 230 m při výškové diferenci 23 m. Celý systém je budován v tmavošedých deskovitých a lavicovitých, často laminovaných vápencích. Mohutný dóm má odlišný charakter od zbytku jeskyně, je zasypán obřími bloky a budí dojem, že je budován na výrazné V-Z dislokaci.

Průběh akcí:
Jeskyně byla objevena 11.7. Ladislavem Jarolímem a Petrem Zajíčkem, částečně prozkoumána Jiřím Otavou 12.7. a zmapována a zdokumentována 13.7.1991 L. J., P. Z., J. O., Yannisem Kassimatisem a Iakovem Karakostanoglou.

Seznam účastníků:

SPELEO, Atény: Iakovos Karakostnoglou, Yannis Kassimatis, Dimitris Kombiliris, Ioanna Efstathiou
SUCHÝ ŽLEB, Brno: Martin Dočekal, Ladislav Jarolím, Zuzana a Jiří Robert Otavovi, Heda a Ota Šimíčkovi, Petr Tajovský, Luboš Uher, Petr Zajíček

Iakovos KARAKOSTANOGLOU (Klub Speleo, Athény, Řecko) - Jiří OTAVA (Suchý žleb Brno, ČSFR)

Publikováno: Speleofórum 92, 23 - 29, Brno 1992

 

    Zobraz jako náhledy Zobraz velké fotky pod sebou Spusť prohlížeč

Copyright © 2006 Váš prostor, s.r.o. - všechna práva vyhrazena